QSY 116

  Specifications

  Motor

  QSY 116 C

  QSY 116 E

  QSY 116 J

  QSY 116 J EcoDyn

  Nennspannung UN

  315 V/311 V

  302 V/299 V

  290 V/288 V

  408 V/405 V

  Nennleistung PN

  1,45 kW/1,30 kW

  1,85 kW/1,67 kW

  2,42 kW/2,18 kW

  2,64 kW/2,38 kW

  Nenndrehzahl nN

  3000 min–1

  3000 min–1 3)

  Nenndrehmoment MN1)

  4,6 Nm/4,1 Nm

  5,9 Nm/5,3 Nm

  7,7 Nm/6,9 Nm

  8,4 Nm/7,6 Nm

  Nennstrom IN1)

  3,3 A/3,0 A

  4,1 A/3,7 A

  5,4 A/4,8 A

  4,3 A/3,9 A

  Stillstandsdrehmoment M01)

  5,2 Nm

  7,2 Nm

  10,0 Nm

  10,0 Nm

  Stillstandsstrom I01)

  3,3 A

  4,8 A

  6,8 A

  5,0 A

  max. Drehzahl nmax

  5400 min–1

  4200 min–1 3)

  max. Drehmoment Mmax2)

  16 Nm

  25 Nm

  41 Nm

  41 Nm

  max. Strom Imax2)

  12,7 A

  19,0 A

  32,6 A

  23,0 A

  Masse m

  6,9 kg

  7,8 kg

  8,6 kg

  9,5 kg

  12,0 kg

  13,3 kg

  12,0 kg

  13,3 kg

  Läufer-Trägheitsmoment J

  7,5 kgcm2

  7,9 kgcm2

  9,9 kgcm2

  10,3 kgcm2

  15,0 kgcm2

  15,4 kgcm2

  15,0 kgcm2

  15,4 kgcm2

  Bremse

  Nennspannung UBr

  Nennstrom IBr

  Haltemoment MBr

  ohne

  mit

  DC 24 V

  0,6 A

  13,5 Nm

  ohne

  mit

  DC 24 V

  0,6 A

  13,5 Nm

  ohne

  mit

  DC 24 V

  0,85 A

  13,5 Nm

  ohne

  mit

  DC 24 V

  0,85 A

  13,5 Nm

  ID

  für Motor mit ERN 1387

  für Motor mit ECN 1313

  für Motor mit EQN 1325

  339876-0C

  339876-8C

  339876-5C

  339876-0D

  339876-8D

  339876-5D

  339877-0C

  339877-8C

  339877-5C

  339877-0D

  339877-8D

  339877-5D

  339878-0C

  339878-5C

  339878-0D

  339878-5D

  339878-1C

  339878-8C

  339878-6C

  339878-1D

  339878-8D

  339878-6D

  1) bei 100 K 2) max. 200 ms 3) im EcoDyn-Betrieb

  Kursiv: Angabe für Motoren mit ECN 1313 oder EQN 1325 (Nenndrehmoment um 10 % reduziert)