NC数控机床用直线光栅尺

用于数控机床的海德汉直线光栅尺几乎适用于任何应用。它是所有进给轴为伺服控制环模式的机器和设备的最佳选择,例如铣床、加工中心、镗床、车床和磨床。 直线光栅尺的动态性能优点,允许的运动速度高,沿测量方向的加速性能使其不仅能满足常规轴高动态性能要求,也能满足直接驱动电机的高动态性能要求。

紧凑外壳直线光栅尺

紧凑外壳的直线光栅尺设计用于安装空间有限的地方。 如果测量长度较大和加速负荷较大,可能需要使用安装板或固定件。

精度等级测量长度 ML增量信号
信号周期
绝对位置值型号
高安全性应用的绝对式直线光栅尺±5 μm
±3 μm
70 mm至2040 mm-EnDat 2.2/22
DQ 01
LC 415
LC 495 S
绝对式位置测量
• 玻璃光栅尺
±5 μm
±3 μm
70 mm至2040 mm

-
1 Vpp; 20 μm
EnDat 2.2/22
EnDat 2.2/02
DQ 01
Fanuc 05
Mit 03-04

LC 415

LC 485

LC 495 S
LC 495 F
LC 495 M

高重复精度的增量式直线测量
• 钢带光栅尺
• 小信号周期
±5 μm
±3 μm
50 mm至1220 mm1 Vpp; 4 μm-LF 485
增量式直线测量
• 玻璃光栅尺
±5 μm
±3 μm
70 mm至2040 mm1 Vpp; 20 μm
TTL;  1 μm
-
-
LS 487
LS 477

标准外壳直线光栅尺

标准外壳直线光栅尺突出特点是结构坚固、抗振能力强和测量长度大。读数头通过一个斜板连接安装架,因此允许垂直安装和水平安装,并具有相同的防护等级。

精度等级测量长度 ML增量信号
信号周期
绝对位置值型号
高安全性应用的绝对式直线光栅尺±5 μm
±3 μm
140 mm至4240 mm- EnDat 2.2/22
DQ 01
LC 115
LC 195 S
绝对式位置测量
• 玻璃光栅尺
±5 μm
±3 μm
140 mm至4240 mm-
1 Vpp; 20 μm
EnDat 2.2/22
EnDat 2.2/02
DQ 01
Fanuc 05
Mit 03-04
LC 115
LC 185
LC 195 S
LC 195 F
LC 195 M 
大测量长度的绝对式位置测量
• 钢光栅尺带
±5 μm440 mm至28040 mm-
1 Vpp; 40 μm
EnDat 2.2/22
EnDat 2.2/02
LC 201 -single-section
LC 201parts kits
LC 201 scanning unit
高重复精度的增量式直线测量
• 钢光栅尺带
• 小信号周期
±3 μm
±2 μm
140 mm至1240 mm1 Vpp; 4 μm-LF 185
增量式直线测量
• 玻璃光栅尺
±5 μm
±3 μm
140 mm至3040 mm1 Vpp; 20 μm
TTL; 至 1 μm
-
-
LS 187
LS 177
大测量长度的增量式直线测量
• 钢光栅尺带
±5 μm440 mm至30040 mm
如果需要测量长度至72040 mm,可按要求提供
1 Vpp; 40 μm-LB 382 - single-section
LB 382 parts kit
LB 382 scanning unit